Wat staat er in de cao-hbo over werkdruk?

Uit de cao-hbo 2018-2020

Sociale partners willen randvoorwaarden scheppen die bevorderen dat medewerkers van hogescholen veilig, gezond en met plezier hun werk kunnen doen om hen daarmee in staat te stellen optimaal te kunnen bijdragen aan het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek. Een voortdurend veranderende samenleving stelt hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van de hogescholen en aan de wijze waarop het werk is georganiseerd.

Deze veranderende omstandigheden maken dat ook van de medewerkers veel wordt gevraagd in termen van verantwoording, lesvaardigheid en buitenlandse taalvaardigheid, digitalisering van het onderwijs, toenemende begeleiding van studenten in kleinschaliger onderwijs, opereren in wisselende teamsamenstellingen en rollen. Daar zijn goede arbeidsomstandigheden voor nodig met dito faciliteiten.

De arbeidsmarktmonitor 2017 wijst uit dat werknemers in het hbo bovengemiddeld tevreden zijn over hun werk. Toch blijkt tegelijkertijd dat werkdruk een belangrijk verbeterpunt is. Hogescholen nemen al gericht maatregelen om werkdruk te verlagen, maar dat leidt nog niet tot vermindering van werkdruk in de volle breedte. Dat komt onder meer doordat de oorzaken van werkdruk sterk uiteenlopen en zich op verschillende niveaus voordoen. Onderzoek wijst uit dat voor het terugdringen van werkdrukinterventies op zo laag mogelijk niveau in de organisatie nodig zijn, in de opleiding, in het team en bij de werknemer. 

Werkdrukbeleid

Het thema werkdruk vraagt om een systematische aanpak binnen de hbo-instelling. In overleg met de medezeggenschap wordt bezien in welke organisatieonderdelen of personeelscategorieën sprake is van werkdruk in de zin van onvoldoende balans tussen werkbelasting en belastbaarheid van de werknemer. Daar waar werkdruk als knelpunt is geconstateerd, zet de werkgever, in overleg met de medezeggenschap, een volgende stap. 

Aandachtspunten

In het licht van het bovenstaande hebben sociale partners afgesproken dat iedere hogeschool in overleg met de medezeggenschap (PMR) vóór 1 april 2019 beleid ontwikkelt om werkdruk tegen te gaan. Het beleid laat ruimte aan opleidingen en diensten om de aanpak zelf vorm te geven naar gelang de behoeften en omstandigheden binnen de opleidingen en diensten. Daarbij wordt in ieder geval aandacht besteed aan: 

 • De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) 
 • Het medewerkertevredenheidsonderzoek
 • De positie van startende werknemers in het bijzonder die van de beginnend docent
 • De omgang met piekbelasting en inzettijd van de werknemer 
 • Energiegevers 
 • Leiderschap
 • Werkklimaat (samenwerking binnen team/met management) 
 • Slimmer organiseren (nadenken over prioritering) 
 • Scholing MR, leidinggevende en teams 
 • Het beschikbaar budget en eventuele toekomstige middelen 
 • De personeelsformatie in kwalitatief en kwantitatief opzicht

Als een hogeschool op een bepaald onderwerp geen beleid ontwikkelt, moet dit worden toegelicht. Over de werkbaarheid en effectiviteit van het beleid dient te worden gerapporteerd in het sociaal jaarverslag van de hogeschool.