Stap 1 - Analyse

Is er sprake van werkdruk?

Ga na of en waar de werkdruk te hoog is

Werkdruk ontstaat als er onvoldoende balans is tussen het werk dat iemand te doen heeft (werkbelasting) en wat die persoon aankan (belastbaarheid). In de eerste stap ga je na óf en wáár in je organisatie de werkdruk van werknemers te hoog is. Je beslist of, waar en op welke wijze je verder gaat met je werkdrukaanpak.

Op de site werkendebalans.nl lees je meer over wat werkdruk is. Ook is er een werkdrukcheck beschikbaar voor medewerkers.

Wat kun je inzetten?

 • Branche Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) hbo
  De branche RI&E-hbo is een instrument waarmee je als hogeschool een inventarisatie kunt maken van de algemene veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Hieruit kan blijken dat werkdruk een risico vormt. Risico’s die uit de RI&E naar voren komen moeten verdiepend onderzocht worden. Dit kan voor werkdruk bijvoorbeeld via een verdiepende vragenlijst in het Medewerkersonderzoek. Meer mogelijkheden staan beschreven onder stap 2 - Onderzoek.
 • Medewerkersonderzoek
  Door het inzetten van een Medewerkersonderzoek wordt de werkbeleving onderzocht en in kaart gebracht. Werkdruk is één van de onderwerpen waar je, eventueel via een verdiepend onderzoek, inzicht in krijgt. Hogescholen kunnen via Zestor hun medewerkersonderzoek uitvoeren via het onderzoeksinstrument Internetspiegel. Zestor heeft daarbij samen met hogescholen een aantal hbo-specifieke modules ontwikkeld. In het rapport 'Werkbeleving in hogescholen; Benchmark 2016-2018’ is de stand van zaken voor wat betreft werkdruk weergegeven op de deelnemende hbo’s. 
 • Zelfinspectie.nl (Inspectie SZW)
  De Inspectie SZW controleert of je hogeschool genoeg doet tegen werkstress. Met drie zelfinspecties op Zelfinspectie.nl kun je dit zelf checken. Je kijkt dan als het ware door de bril van de inspecteur naar je eigen organisatie. Als blijkt dat je méér moet doen om werkstress bij medewerkers te voorkomen, krijg je een handige actiepuntenlijst.

Lees ook eens

 • Werkdruk meten in het hbo; toelichting op definities en cijfers
  Je kunt werkdruk op allerlei manieren benaderen. In deze notitie gaat het over het meten van werkdruk en over de daarvoor beschikbare indicatoren. Aan de hand van deze notitie krijgen hogescholen inzicht in de verschillende aspecten van werkdruk. De notitie kan gebruikt worden in het gesprek tussen hogeschool en medezeggenschap om te bepalen welke aspecten je wilt meten.

Voorbeelden uit de praktijk van het HBO

Van uiteenlopende maatregelen naar een gericht gezond-werkenbeleid

De CHE trof al diverse maatregelen rondom werkdruk, maar deze hadden niet het gewenste effect. Daarom maken ze nu een pas op de plaats. ‘We willen eerst een goede analyse van de werkdruk maken en een duidelijke visie op ‘gezond werken’ neerzetten met elkaar’.