Stimuleringsregeling

(Mede)zeggenschap over werkdruk' (gesloten)

Header image
De cao 2018-2020 is afgesproken dat alle hogescholen binnen één jaar beleid moeten formuleren op het gebied van werkdruk, in overleg met de medezeggenschap. Voor de medezeggenschap is dit een nieuwe taak, waarbij ondersteuning gewenst kan zijn om kennis en e

Deze stimuleringsregeling liep t/m 31 december 2020 en is gesloten

Vanaf 1 januari 2019 konder hogescholen via het fonds maximaal 2.500 euro aan subsidie ontvangen, om de PMR te ondersteunen in het proces om te komen tot werkdrukbeleid voor de hogeschool.

In de cao 2018-2020 is afgesproken dat alle hogescholen binnen één jaar beleid moeten formuleren op het gebied van werkdruk, in overleg met de medezeggenschap. Voor de medezeggenschap is dit een nieuwe taak, waarbij ondersteuning gewenst kan zijn om kennis en expertise te vergroten of het proces tussen hogeschool en PMR te stimuleren. Met deze regeling heeft Zestor de afspraak uit de cao gefaciliteerd, door de mogelijkheid te bieden aan medezeggenschapsraden om deskundigen in te zetten, die het proces van beleidsvorming kunnen begeleiden of kunnen adviseren bij het aanpakken van werkdruk.

Verantwoording

Uiterlijk twee maanden na afronding van de activiteit leg je als aanvrager verantwoording af over de inzet van het toegekend budget. Daarvoor vul je het verantwoordingsformulier in met daarnaast een financieel overzicht van de gemaakte kosten. Als de verantwoording onvolledig wordt ingestuurd, krijgt de hogeschool de gelegenheid om de verantwoording binnen vier weken te completeren. Als de verantwoording onvolledig blijft, of wanneer uit de verantwoording blijkt dat de middelen niet in lijn met de doelstelling van de regeling zijn ingezet, is Zestor gerechtigd het uitgekeerde voorschot geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

Meer weten?