Thema

Vitaal werken

Vitaal, gemotiveerd en productief werken, nu en in de toekomst

Header image
Vitale medewerkers zijn zowel fysiek als mentaal gezond, waarbij beide factoren in balans zijn. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waarbij iemand vitaal, gemotiveerd en productief is en meebeweegt met veranderingen. Niet alleen in de huidige functie, maar ook bij toekomstig werk. Vitale werknemers zijn gelukkig en dat verkleint de kans op verzuim.

In dit thema

Arbeidsgerelateerde zorg (AGZ)

Livvit zorgpakket

Iedere hogeschool en –medewerker kan (gratis) gebruik maken van het arbeidsgerelateerde zorgpakket Livvit. Het is een hbo specifiek samengesteld pakket van voorzieningen en diensten, die de hogescholen en hun medewerkers kunnen gebruiken om verzuim te voorkomen en de gezondheid te bevorderen. Als de medewerker ziek wordt, dan voorziet het pakket in een breed aanbod om de verzuimduur zo mogelijk te verkorten.

Alternatieve invulling AGZ

Op verzoek van sociale partners betrokken zijn bij de cao-hbo, heeft Zestor een onderzoek uit laten voeren naar een mogelijk alternatieve invulling van het in de cao gealloceerde budget voor arbeidsgerelateerde zorg (AGZ). Doel is te komen tot een onderscheidende en gedragen invulling van een AGZ-pakket waar werknemers eigen regie op kunnen nemen. Naast een deskstudie is een veldonderzoek onder medewerkers, werkgevers en medezeggenschapsraden van hogescholen uitgevoerd. Op basis hiervan is zijn aan de cao-tafel vijf uitgangspunten voor een concreet AGZ-pakket gepresenteerd.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid gaat over de mate waarin je je werk nu én in de toekomst wilt en kunt blijven uitvoeren. Medewerkers moeten steeds langer doorwerken, de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt en tegelijkertijd veranderen de werkomstandigheden. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen duurzame inzetbaarheid. Hogescholen zijn ervoor verantwoordelijk om hen de ruimte te geven en te faciliteren.

Jong voor oud, oud voor jong

Ter voorbereiding op een nieuwe cao voor het hbo hebben cao-partijen Zestor gevraagd om een verkenning uit te voeren naar loopbaanfaseregelingen, waarin de knelpunten bij duurzame inzetbaarheid van oudere en jongere medewerkers met elkaar worden verbonden.

Sectoranalyse op duurzame inzetbaarheid


Op verzoek van sociale partners heeft Zestor in samenwerking met het CAOP een sectoranalyse uitgevoerd in het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU).  De analyse geeft inzicht in de problematiek op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector hbo. De uitkomsten van de analyse geven handvatten voor gericht beleid en vormen een kennisbasis voor (keuzes voor) activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken.

Handreiking Duurzame inzetbaarheid

Hoe kun je ervoor zorgen dat je, op ieder moment in je loopbaan, fit én met plezier aan het werk bent? Door goed na te denken over je ‘duurzame inzetbaarheid’. Om hogescholenmedewerkers te stimuleren actief aan de slag te gaan met hun duurzame inzetbaarheid, maakt Zestor een visuele handreiking gevuld met inspirerende videoverhalen van medewerkers en hun leidinggevenden die dit al succesvol hebben gedaan. De handreiking verschijnt na de zomer van 2021. Het is een vervolg op de in 2016 gepubliceerde Handreiking Duurzame inzetbaarheid.

Meer weten over deze onderwerpen?