Over Zestor

Header image
Zestor is er voor hogescholen en de mensen die er (willen gaan) werken. Als arbeidsmarkt- en opleidingsfonds zetten we ons in voor een gezonde en veilige werkomgeving op hogescholen, waarin medewerkers optimaal kunnen functioneren en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarvoor doen we onderzoek, signaleren trends, ontsluiten kennis en brengen we hogescholen op diverse onderwerpen samen. Zo stimuleren we de sector bij het invullen van goed werknemer- en werkgeverschap.

Meer informatie

 

Voor wie 

Zestor zet zich in voor alle  door de overheid gefinancierde hogescholen en hun medewerkers, ruim 50.000 in totaal. Dit loopt uiteen van bestuurders, leidinggevenden, HR-specialisten, arbospecialisten, docenten, mr-leden tot onderwijsondersteunend personeel.

Zestor en de cao-hbo 

Zestor is opgericht door werkgevers en werknemersorganisaties betrokken bij de cao-hbo. Samen met die partijen bevordert en ondersteunt Zestor de sector op het gebied van arbeidsmarkt- en HRM-beleid.

Onze kerntaken

In nauw overleg met de partijen die deelnemen aan het cao-overleg, zijn er drie kerntaken bij Zestor ondergebracht:

   • Ondersteunen van het cao-proces
    We verzamelen proactief relevante informatie en doen onderzoek voor het cao-overleg en de sector (hogescholen).
   • Ondersteunen van de sector bij de invulling en ontwikkeling van de cao
    In het verlengde van de cao-afspraken zetten we ondersteunende onderzoeksopdrachten en activiteiten in gang, en ondersteunen de sector bij het uitrollen van afspraken uit de cao. We zorgen daarbij voor het overdragen van kennis en ervaring binnen en aan de sector, onder ander door proefprojecten (pilots).
   • Faciliteren van hogescholen en gezamenlijk opereren
    Door gezamenlijk handelen kunnen hogescholen en medewerkers grotere voordelen behalen dan per individuele hogeschool het geval is. We zetten ons dan ook in voor kennisuitwisseling, door onder andere kennisnetwerken en handreikingen met goede praktijkvoorbeelden.

Naast deze direct aan de cao gekoppelde activiteiten houden we de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het algemeen en de arbeidsmarkt in het hbo in het bijzonder in de gaten, agenderen items en ontwikkelen hierop proactief de benodigde initiatieven.

terug naar boven

Ons bestuur

Het bestuur van Zestor bestaat uit acht natuurlijke personen. Zij vertegenwoordigen de organisaties die namens de aangesloten werkgevers en de georganiseerde werknemers de cao-hbo afsluiten.

De volgende personen maken deel uit van het bestuur:

Namens werkgevers

(benoemd door de Vereniging Hogescholen)

   • Drs. M.F. (Mieke) van den Berg - CvB Inholland (voorzitter)
   • Y.E.A.M. (Yvonne) de Haan - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
   • P.I.W. (Pieter) Oudenaarden - Christelijke Hogeschool Ede
   • R. (Robert) Verbruggen - Hogeschool De Kempel

Namens werknemersorganisaties

     • D.D. (Douwe Dirk) van der Zweep  -  AOB (vice-voorzitter)
     • M. (Marco) Mosselman  -  BO (penningmeester)
     • R. (Renilde) van Driel - CNV Onderwijs
     • I. (Ibtisam) Daoudi - FNV Overheid

terug naar boven

Ons team

Zestor bestaat uit een team van enthousiaste en betrokken professionals. Wij zetten ons graag in om hogescholen te faciliteren en ondersteunen op het gebied van Arbeidsmarkt- en HRM-beleid. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem gerust contact op.

 terug naar boven

terug naar boven

Jaarverslagen

Met onze jaarverslagen geven we inzicht in de activiteiten en de resultaten van Zestor. De meest recente zijn hier weergegeven, oudere jaarverslagen vind je terug in onze kennisbank.

terug naar boven

Onze nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief van Zestor blijf je op de hoogte van de laatste onderzoeken, nieuwe instrumenten, uitgekomen publicaties, praktijkvoorbeelden en onze evenementen. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Eerdere edities van onze nieuwsbrieven vind je in ons nieuwsbriefarchief.

Ook de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan nu in.

 

terug naar boven

Geschiedenis

 

December 1994 -  Oprichting Stichting Beheerfonds Frictiepools hbo (SBF)

In december 1994 bereiken werkgevers en werknemers binnen het hbo overeenstemming over een plan van aanpak wachtgelden hbo. Hiervoor wordt een stichting in het leven geroepen, Stichting Beheerfonds Frictiepools hbo (SBF), de voorloper van het huidige Zestor.

Doel volgens de statuten:
‘het ten behoeve van hogescholen, voor zover het betreft bekostigde hogescholen als bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, beheren van gelden ter verbetering van de infrastructuur onderwijs/arbeidsmarkt.’

In de jaren daaropvolgend krijgt SBF steeds meer programma’s onder haar verantwoordelijkheid, zoals het hbo wachtgeldproject (USZO), scholing; project langdurig werklozen, MKB project en het afstemmingsoverleg USZO/LBA. Dit was aanleiding om een naamswijziging door te voeren:

Maart 1997 - Stichting Mobiliteitsfonds hbo (SMF)

De doelen van het fonds worden uitgebreid met het faciliteren van mobiliteitsbevordering.

‘Het ten behoeve van hogescholen, voor zover het betreft bekostigde hogescholen als bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, beheren van gelden ter verbetering van de infrastructuur onderwijs/arbeidsmarkt en het faciliteren van mobiliteitsbevordering.’

2001/2004 – de activiteiten veranderen

In de loop van de jaren is de doelstelling van SMF steeds meer aangepast aan de behoefte van de sociale partners in het hbo, bijvoorbeeld als actief ondersteuner van het cao-overleg. Daarnaast heeft het SMF een eigen rol verworven binnen de onderwijsarbeidsmarkt hbo. De belangrijkste reden hiervan was dat de verantwoordelijkheid voor de arbeidsvoorwaarden inclusief de sociale zekerheid in 1999 gecentraliseerd werd.

In 2004 besluit het vernieuwde bestuur van de Stichting MobiliteitsFonds hbo uit te willen groeien tot een volwaardig sectorfonds.

Deze koerswijziging met daarbij een veranderende rol en een nieuwe profilering bood een goede mogelijkheid om ‘opnieuw te beginnen’ en te komen tot een naam die beter bij het fonds past. Dit resulteerde in het (opnieuw) doorvoeren van een naamswijziging:

Januari 2008 - Zestor, arbeidsmarkt-en opleidingsfonds hbo

Vanaf januari 2008 gaat het fonds door onder de naam Zestor, arbeidsmarkt-en opleidingsfonds hbo. Door de jaren heen is Zestor uitgegroeid tot een volwaardig sectorfonds met grote betrokkenheid bij de hogescholen.

terug naar boven