Publicatie

Gebruik en effecten van WW en BWW in het hbo - paper

In het principeakkoord cao-hbo 2012-2013 committeren sociale partners zich aan het proces om (met betrekking tot de BWW) zodanige regelingen te ontwerpen, dat die in de eerstkomende cao zullen worden vastgelegd. De cao waarop het principeakkoord betrekking heeft, loopt tot 1 oktober 2013. Als uitwerking van dit principeakkoord, heeft Zestor het voorliggende onderzoek laten uitvoeren.

Meer informatie

In dit onderzoek waren de volgende vragen aan de orde:

  1. Hoeveel mensen zitten vanuit hogescholen in de WW, de BWW en in de nawettelijke WW? Hoe lang blijven ze erin zitten? Hoe hoog zijn de kosten verbonden aan deze drie regelingen naar schatting, ook gerelateerd aan de duur van de uitkeringen? Is een uitsplitsing mogelijk naar OP, OOP, naar functieschaal of naar opleiding, naar leeftijd, naar duur van het voorafgaande dienstverband? 
  2. Hoe worden werkzoekenden gestimuleerd werk te vinden? Wat ondernemen ze zelf, hoe worden ze begeleid? Welke partijen zijn hierbij betrokken? Voor zover mogelijk: wat gebeurt er al bij dreigende werkloosheid? Hoe is de begeleiding in die fase?
  3. Verandert dit bij de groep die al langere tijd in de WW / BWW zit? Zijn zij nog actief bezig met re-integratie? Op welke manier worden zij nog ondersteund?
  4. Is de duur en hoogte van de uitkering een belemmering om weer aan de slag te komen? Is het stelsel voldoende activerend? Op welke wijze zijn mensen te motiveren opnieuw aan de slag te gaan? Is daar iets extra’s voor nodig?
  5. Zijn er voorbeelden van sectoren die een regeling hebben gewijzigd? Hoe zien die afspraken eruit? En is er al zicht op de gevolgen daarvan?

Paper en deelrapporten
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn vijf activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten zijn uitgewerkt in vier deelrapporten:

  • Deelrapport 1: aanleiding, beschrijving regelingen en gebruik en kosten van de regelingen
  • Deelrapport 2: Praktijk en effecten voor uitkeringsgerechtigden
  • Deelrapport 3: Praktijk en effecten voor hogescholen
  • Deelrapport 4: Voorbeelden uit andere sectoren

Dit paper bevat de samenvatting van de resultaten en de conclusies.

Download de publicatie