Thema

Startende docenten

over de begeleiding van startende docenten in het hbo

Header image
Alle hogescholen investeren in de eerste jaren van de startende docent: de inductiefase. Uit onderzoek blijkt echter dat de arbeidsomstandigheden bij startende docenten onder druk staan, de investering per hogeschool in de inductiefase verschilt en ook de aanpak en kennis van begeleiding van startende docenten heel verschillend is. Zestor ondersteunt hogescholen bij het ontwikkelen en versterken van samenhangende en effectieve inductieprogramma’s voor startende docenten.

Onze activiteiten op dit thema:

 • Inductiebeleid is vooral effectief als dit gecentreerd is rond de
  leerbehoefte van de starter. Die leerbehoefte verschilt per persoon mede door de diverse achtergronden. In 2023 zijn we gestart met een pilot waarvoor we vier hogescholen hebben geworven die samen een leergemeenschap vormen. Elke hogeschool is in deze pilot gestart met een eigen leervraag om de inductie te verbeteren. Daarbij worden verschillende stakeholders vanuit de hogeschool betrokken.

 • Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek naar de begeleiding van startende docenten is om een hbo-brede in- en uitstroommonitor op te zetten. Dit kan gerealiseerd worden met de InternetSpiegel. Om het gebruik hiervan te stimuleren, is de stimuleringsregeling 'Zicht op werkbeleving met InternetSpiegel' uitgezet. De stimuleringsregeling is gericht op de inzet van de InternetSpiegel in het algemeen en de inzet van een sectorale in- en uitstroommonitor in het bijzonder. 

 • Zestor wil hogescholen en startende docenten ondersteunen bij het komen tot een realistische inzetplanning van startende docenten. Hiertoe wordt allereerst in interviews met startende docenten opgehaald wat vanuit hun perspectief bezien de ervaren knelpunten rondom inzetplanning zijn. Vervolgens wordt een ateliersessie met startende docenten en hun leidinggevenden georganiseerd, waarin de bevindingen uit de interviews worden omgezet in oplossingsrichtingen.

  De geleerde lessen uit de ateliersessie worden in 2024 gedeeld met het veld. Op basis hiervan kan een methode, tool of handreiking ontwikkeld worden.

 • Multi-jobbers, ook wel hybride docenten, combineren het docentschap in het hbo met een baan elders. Zestor verkent
  hoe het gesteld is met multi-jobbing in het hbo. Hiertoe wordt op hogescholen gepeild wat ervaringen, intenties en aandachtspunten rondom multi-jobbers zijn. Zowel bezien vanuit het perspectief van uitdagingen als vanuit de unieke waarde die multi-jobbers kunnen hebben voor hogescholen.

  De verkenning ‘multi-jobbing in het hbo’ raakt op meerdere vlakken aan het thema ‘startende docenten’. Enerzijds blijkt uit het onderzoek naar de begeleiding van startende docenten dat zij moeite hebben met het combineren van meerdere banen en dat dit een belangrijke vertrekreden van startende, multi-jobbende docenten lijkt te zijn. Anderzijds speelt de vraag hoe er in inductieprogramma’s omgegaan moet worden met multi-jobbende docenten. Is het bijvoorbeeld wenselijk of noodzakelijk om deze docenten een volledig inductieprogramma te laten doorlopen? Of spelen er voor multi-jobbende docenten mogelijk andere vraagstukken rondom de inzetplanning op de hogeschool?

Afgeronde activiteiten en publicaties

Zestor heeft in de afgelopen jaren verschillende activiteiten ondernomen rondom de begeleiding en ontwikkeling van startende docenten in het hbo. Hieronder volgt een overzicht.

Meer weten over deze onderwerpen?