Stimuleringsregeling

Inzet op ziekteverzuim

Ondersteuning professional voor onderzoek naar processen en beleid rondom verzuim

Header image
Deze stimuleringsregeling spitst zich toe op het inzetten van beschikbare uren van een deskundige voor het beoordelen van processen en beleid ten aanzien van verzuim en het ondersteunen bij casuïstiek.

Meer informatie

Wijziging in aantal beschikbare uren per hogeschool

Het maximaal beschikbare aantal uren per hogeschool is nu 60 uur per jaar. Heb je als hogeschool vorig jaar al een aanvraag ingediend, dan kan dat dit jaar nogmaals.

Het doel van de regeling

Met deze regeling hopen we een beter beeld te krijgen van de problematiek rondom het ziekteverzuim in de sector en bij te dragen aan het verlagen hiervan. 

Beschikbare uren

Het maximaal beschikbare aantal uren per hogeschool is 60 uur per jaar. Heb je als hogeschool dus vorig jaar al een aanvraag ingediend, dan kan dat dit jaar nogmaals. Voor deze stimuleringsregeling bedraagt het totaal aantal beschikbare uren 1440 uur.

Let op: deze regeling loopt naast de regeling Aanpakken van werkdruk. Uren die al zijn ingezet voor de regeling 'Aanpakken van werkdruk' worden op dit maximaal aantal beschikbare uren per jaar in mindering gebracht. Daarnaast kunnen 40 uren vanuit de basisafspraken worden ingezet.

Waar kun je die uren voor inzetten?

 • Beoordelen van processen en beleid van ziekteverzuim
 • Het verkrijgen van inzicht in verbeterpunten ziekteverzuim
 • Maken van een plan van aanpak ziekteverzuim
 • Ondersteunen bij casuïstiek ziekteverzuim

Voor wie?

Hogescholen die aangesloten zijn bij de Vereniging Hogescholen kunnen een beroep doen op de stimuleringsregeling. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend door de centrale of decentrale P&O-dienst, de Arbo-coördinator, een team of dienst. 

Looptijd

Deze regeling loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 1 oktober 2022, tenzij het totaal aantal beschikbare uren eerder is uitgeput. De inzet van uren dient afgerond te zijn vóór 31 december 2022.

Aanvragen

Een aanvraag kan worden ingediend via het hieronder te downloaden aanvraagformulier. Een hogeschool kan meerdere aanvragen indienen, met een maximum van drie aanvragen per hogeschool. De aanvragen kunnen het totaal beschikbare aantal uren per hogeschool van 60 uur per jaar niet overtreffen. De aanvraag kan betrekking hebben op de gehele hogeschool, een afdeling of een specifieke groep medewerkers. Elke aanvraag moet ingediend worden met een apart aanvraagformulier en heeft een eigen verantwoordingsformulier.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen, totdat het totaal aantal beschikbare uren van 1440 uur voor deze stimuleringsregeling is bereikt.

Bij de aanvraag dient een beknopte omschrijving van de volgende elementen te worden gevoegd:

 • Aanduiding van de uit te voeren activiteit(en)
 • Doel van de activiteit(en)
 • Beoogd resultaat
 • Tijdsplanning
  Belangrijk: de activiteit kan pas van start gaan als de aanvraag, inclusief het subsidiebeschikkingsnummer, is toegewezen. De maximale doorlooptijd van de activiteit is zes maanden.
 • Wijze van evalueren

Toekenning

Binnen drie weken na de indiening van de aanvraag wordt vanuit Zestor contact opgenomen met de aanvrager om de toekenning van het aantal uren voor de uit te voeren activiteit voorlopig vast te stellen. Bij toekenning wordt binnen 30 dagen na dagtekening van de urenbeschikking door een adviseur contact gezocht met de aanvrager.

Verantwoording

Direct na afronding van de activiteit dient door middel van een standaard evaluatieformulier verantwoording te worden afgelegd over het toegekende aantal uren. Dit formulier is hieronder te downloaden. Het door aanvrager(s) ondertekende evaluatieformulier dient binnen de aangegeven termijn te zijn ingediend.

De hogeschool is bereid om de resultaten die een activiteit oplevert, beschikbaar te stellen aan Zestor en te delen met andere hogescholen.

Formulieren

Meer weten?

Wil je meer weten en/of vooraf checken of er nog uren beschikbaar zijn voor jouw hogeschool? Neem dan contact op met: