Stimuleringsregeling

Aanpakken van werkdruk

Ondersteuning professional voor beleidsontwikkeling of inzet instrumenten

Header image
Deze stimuleringsregeling spitst zich toe op het formuleren van beleid en het inzetten van aanpakken in teams of afdelingen waar sprake is van werkdruk.

Wijziging in aantal beschikbare uren per hogeschool

Het maximaal beschikbare aantal uren per hogeschool is nu 60 uur per jaar. Heb je als hogeschool vorig jaar al een aanvraag ingediend, dan kan dat dit jaar nogmaals.

Het doel van de regeling

Met deze regeling wil Zestor het uitwerken van de afspraak uit de cao over de aanpak van werkdruk faciliteren, door de mogelijkheid te bieden om deskundigen in te zetten. 

De regeling loopt naast de regeling voor PMR-leden ‘(Mede)zeggenschap over werkdruk’, die is ingezet om de medezeggenschap te ondersteunen bij het mede formuleren van beleid op werkdruk. Deze regeling beoogt bij te dragen aan het vergroten van de kennis en expertise op het gebied van werkdruk bij de medezeggenschap.

Voor wie?

Hogescholen die aangesloten zijn bij de Vereniging Hogescholen kunnen een beroep doen op de stimuleringsregeling. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend door de centrale of decentrale P&O-dienst, de Arbo-coördinator, een team of dienst. 

Beschikbare uren

Voor de stimuleringsregeling “Aanpakken van werkdruk” bedraagt het totaal aantal beschikbare uren 1440 uur. Het maximaal beschikbare aantal uren per hogeschool is 60 uur per jaar. Heb je als hogeschool dus vorig jaar al een aanvraag ingediend, dan kan dat dit jaar nogmaals. 

Let op: deze regeling loopt naast de regeling 'Inzet op ziekteverzuim'. Uren die al zijn ingezet voor de regeling 'Inzet op ziekteverzuim' worden op dit maximaal aantal beschikbare uren per jaar in mindering gebracht. Daarnaast kunnen 40 uren vanuit de basisafspraken worden ingezet.

Looptijd

De regeling loopt vanaf 1 september 2019 en is met een jaar verlengd tot en met 31 december 2022. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 1 oktober 2022, tenzij het totaal aantal beschikbare uren eerder is uitgeput. De inzet van uren dient afgerond te zijn vóór 31 december 2022.

Aanvragen

Een aanvraag kan worden ingediend via het hieronder te downloaden aanvraagformulier. Een hogeschool kan meerdere aanvragen indienen, met een maximum van drie aanvragen per hogeschool. De aanvragen kunnen het totaal beschikbare aantal uren per hogeschool van 60 uur per jaar niet overtreffen. De aanvraag kan betrekking hebben op de gehele hogeschool, een afdeling of een specifieke groep medewerkers. Elke aanvraag moet ingediend worden met een apart aanvraagformulier en heeft een eigen verantwoordingsformulier.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen, totdat het totaal aantal beschikbare uren van 1440 uur voor deze stimuleringsregeling is bereikt.

Bij de aanvraag dient een beknopte omschrijving van de volgende elementen te worden gevoegd:

  • Aanduiding van de uit te voeren activiteit(en)
  • Doel van de activiteit(en)
  • Beoogd resultaat
  • Tijdsplanning
    Belangrijk: de activiteit kan pas van start gaan als de aanvraag, inclusief het subsidiebeschikkingsnummer, is toegewezen. De maximale doorlooptijd van de activiteit is zes maanden.
  • Wijze van evalueren

Toekenning

Binnen drie weken na de indiening van de aanvraag wordt vanuit Zestor contact opgenomen met de aanvrager om de toekenning van het aantal uren voor de uit te voeren activiteit voorlopig vast te stellen. Bij toekenning wordt binnen 30 dagen na dagtekening van de urenbeschikking door een adviseur contact gezocht met de aanvrager.

Verantwoording

Direct na afronding van de activiteit dient door middel van een standaard evaluatieformulier verantwoording te worden afgelegd over het toegekende aantal uren. Dit formulier is hieronder te downloaden. Het door aanvrager(s) ondertekende evaluatieformulier dient binnen de aangegeven termijn te zijn ingediend.

De hogeschool is bereid om de resultaten die een activiteit oplevert, beschikbaar te stellen aan Zestor en te delen met andere hogescholen.

Formulieren