Publicatie

Re-integratie (B)WW bij hogescholen

Een inventarisatie onder HR-specialisten

Dit rapport geeft een beeld van het re-integratiebeleid van hogescholen ten aanzien van ex-werknemers die werkloos zijn. Hogescholen hebben de wettelijke taak om de re-integratie van ex-werknemers met recht op WW te verzorgen, maar de wet stelt verder geen eisen aan het re-integratiebeleid van hogescholen. Met de uitgevoerde inventarisatie wil Zestor in kaart brengen hoe hogescholen in de praktijk invulling geven aan het re-integratiebeleid.

Meer informatie

Stand van zaken re-integratiedienstverlening

Zestor heeft de ambitie om de re-integratiedienstverlening aan hogescholen en uitkeringsgerechtigden te hernieuwen. Om goed aan te sluiten op de behoeften en knelpunten uit de sector, brengt Zestor door middel van een onderzoek de stand van zaken rondom re-integratie van (B)WW gerechtigden in het hbo in kaart.

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  • Deze inventarisatie onder HR-specialisten van hogescholen, met als doel in kaart te brengen hoe het re-integratiebeleid van hogescholen er in de praktijk uitziet. 
  • Een onderzoek onder uitkeringsgerechtigden, met als doel zicht te krijgen op de ervaringen, wensen en behoeften van uitkeringsgerechtigden met betrekking tot re-integratie. Bekijk deze publicatie

Beeld van re-integratiebeleid hogescholen

Onder HR-specialisten is geïnventariseerd hoe het huidige re-integratiebeleid van hogescholen eruit ziet. Het gaat daarbij onder meer om wijze van begeleiding, samenwerking met re-integratiebureaus en budgettering.

Dit lees je in deze publicatie

  • Wijze waarop hogescholen hun uitkeringsgerechtigden begeleiden. Er is onder andere aandacht voor het aanbod van begeleiding, het contact met uitkeringsgerechtigden en de rol van re-integratiebureaus.
  • Het re-integratiebeleid van hogescholen, onder andere de belegging van de re-integratieverantwoordelijkheid, het gebruik van de re-integratiegids, de toetsing van sollicitaties én de bereidbaarheid om een melding van verwijtbaar gedrag te maken.
  • Managementinformatie en informatie rondom budgetten.

Download de publicatie