Thema

Veilig werken

Het stimuleren van een veilige en gezonde werkomgeving

Header image
Veilig werken kent veel aspecten. Het gaat daarbij allereerst om het werken met veilige en goedgekeurde beschermingsmiddelen, gereedschappen en apparaten. Maar ook om het goed organiseren van (sociale) veiligheid en veilig gedrag. Met zowel de RI&E als de Arbocatalogus stimuleer je een veiligere en gezondere werkomgeving. De RI&E geeft structuur aan het inventariseren en aanpakken van arbeidsrisico’s. De Arbocatalogus hbo geeft handvaten hoe risico’s, die uit de RI&E naar voren komen, opgepakt kunnen worden. Ook biedt de Arbocatalogus richtlijnen voor goede arbeidsomstandigheden.

In dit thema

Arbocatalogus hbo

Zestor heeft op verzoek van cao-partijen een digitale Arbocatalogus voor het hbo opgesteld. De Arbocatalogus hbo is tot stand gekomen door een samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in het hbo.

Arbo Update Nieuwsbrief

Arbo Update geeft informatie en praktische adviezen over arbeidsomstandigheden in het hoger beroepsonderwijs. Naast nieuws over ontwikkelingen in de Arbocatalogus bevat deze update ook nieuwtjes over regels en wetten en praktijkverhalen en tips van collega's uit het hbo. Arbo Update verschijnt 2 keer per jaar rondom een thema.

Arbo Update ontvangen?

Wil je ook nieuwe uitgaven van Arbo Update ontvangen? Meld je dan hier aan.

 

Branche-RI&E hbo

Een branche Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is een instrument waarmee organisaties een inventarisatie kunnen maken van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

Zestor heeft, samen met een breed samengestelde expertgroep vanuit hogescholen en vertegenwoordigers van vakbonden, een hbo-specifieke branche-RI&E ontwikkeld. Dit digitale instrument geeft hogescholen de gelegenheid om - zonder inschakeling van derden - een wettelijk voorgeschreven RI&E-rapport en bijbehorend plan van aanpak op te stellen. 

De RI&E wordt periodiek geactualiseerd om aansluiting te houden met de wensen van de gebruikers en wet- en regelgeving van de overheid. De Branche RI&E hbo is in mei 2023 vernieuwd.

Wettelijke verplichting

Een RI&E is een in de Arbeidsomstandighedenwet genoemde verplichting ter bevordering van veilig en gezond werken. 

  •  

    • Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s er voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers bestaan.
    • Een plan van aanpak, waarin wordt ingegaan op maatregelen voor de geïnventariseerde risico’s, maakt deel uit van de RI&E. In dit plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen worden genomen.
    • Het RI&E-rapport met Plan van aanpak moet vervolgens worden getoetst.
    • De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over de inhoud, de opzet en de uitvoering van de RI&E en daarna ook op terugkoppeling van de resultaten.

Aan de slag met de branche-RI&E?

In ons stappenplan staat beschreven hoe je een licentie aan kunt vragen.

 

Meer weten over deze onderwerpen?