Thema

Diversiteit & Inclusie

Naar een divers en inclusief personeelsbestand

Header image
Talrijke onderzoeken laten zien dat diverse teams beter presteren en betere kwaliteit opleveren. Ze zijn een betere afspiegeling van de samenleving, maken organisaties weerbaarder, zorgen voor meer creativiteit en bovendien heeft het een positief effect op zelfontwikkeling. Het belang van een diverse werkvloer wordt sectorbreed onderkend. Toch laat dit zich nog niet terugvertalen in cijfers. Hier ligt dus nog wel een taak voor de hbo-sector én voor Zestor.

Inclusief leiderschap

Met de veranderingen binnen en buiten hogescholen is er steeds meer
behoefte aan een inclusieve werkomgeving. Hier is een belangrijke rol
weggelegd voor leidinggevenden. Zestor ondersteunt hierin met een
programma voor het bevorderen van inclusief leiderschap.

Programma werkwijze Nudging

Objectiveren werving en selectie

De met succes afgeronde pilot Nudging heeft bij vijf hogescholen bijgedragen aan een objectievere werving en selectie. Het vervolg op deze pilot biedt hogescholen de mogelijkheid om de werkwijze van 'nudging' toe te passen. Het doen van kleine 'nudges' (aanpassingen) in het werving- en selectieproces kan zorgen voor een objectievere en systematische beoordeling van kandidaten in plaats van beoordeling op de beruchte 'klik'.

Pilot NIM

Meten effectiviteit diversiteitbeleid en inclusie

De Nederlandse inclusiviteitsmonitor, oftewel NIM, is een set van instrumenten (beleidsscan en medewerkersscan) waarmee het diversiteitsbeleid en de inclusiviteit van de organisatie in kaart gebracht wordt. Beide instrumenten (beleidsscan en medewerkersscan) zijn ontwikkeld op basis van inzichten uit tientallen wetenschappelijke onderzoeken en zijn op wetenschappelijke wijze gevalideerd. De beleidsscan geeft inzicht in de effectiviteit, efficiëntie en samenhang van het huidige diversiteitsbeleid. Aan de hand van de resultaten op de beleids- en medewerkersscan worden er aanbevelingen gedaan om het diversiteitsbeleid te optimaliseren. De NIM wordt aangeboden aan vier hogescholen in de vorm van een pilot.

Pilot Barometer culturele diversiteit

Zestor biedt - in samenwerking met het CBS- de Barometer culturele diversiteit aan in de vorm van een pilot, waaraan vier hogescholen kunnen deelnemen. Deze barometer geeft inzicht in de culturele diversiteit van het personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers. De informatie kan worden uitgesplitst naar subgroepen, zoals functiegroep, salarisschaal of aantal jaren in dienst. Het instrument is ontwikkeld door het CBS, in opdracht van de Tweede Kamer. Het CBS analyseert de gegevens die hogescholen aanreiken. Er is dus geen sprake van een vragenlijst. 

Meer weten over dit onderwerp?