Thema

Diversiteit

Naar een divers en inclusief personeelsbestand

Header image
Talrijke onderzoeken laten zien dat diverse teams beter presteren en betere kwaliteit opleveren. Ze zijn een betere afspiegeling van de samenleving, maken organisaties weerbaarder, zorgen voor meer creativiteit en bovendien heeft het een positief effect op zelfontwikkeling. Het belang van een diverse werkvloer wordt sectorbreed onderkend. Toch laat dit zich nog niet terugvertalen in cijfers. Hier ligt dus nog wel een taak voor de hbo-sector.

Programma 'Een diverser hbo'

Zestor zet in op het thema diversiteit met de volgende activiteiten:

Pilot Nudging

Objectiveren werving en selectie

Uit onderzoek blijkt dat bij gelijke opleiding en werkervaring personen met een migratieachtergrond minder kans op werk hebben. Door kleine aanpassingen (nudges), zoals herschrijven van vacatureteksten, aanpassen van briefselectie en gestructureerd interviewen kun je het tij keren en objectiever selecteren. In samenwerking met het ministerie van SZW is Zestor de pilot 'Nudging' gestart. Deze pilot heeft tot doel om de werving en selectie te objectiveren, waardoor er gelijkere kansen ontstaan voor mensen met een niet-westerse achtergrond. In een community of practice krijgen de deelnemende hogescholen de mogelijkheid kennis en ervaring op dit vlak op te doen.

Pilot NIM

Meten effectiviteit diversiteitbeleid en inclusie

De Nederlandse inclusiviteitsmonitor, oftewel NIM, is een set van instrumenten (beleidsscan en medewerkersscan) waarmee het diversiteitsbeleid en de inclusiviteit van de organisatie in kaart gebracht wordt. Beide instrumenten (beleidsscan en medewerkersscan) zijn ontwikkeld op basis van inzichten uit tientallen wetenschappelijke onderzoeken en zijn op wetenschappelijke wijze gevalideerd. De beleidsscan geeft inzicht in de effectiviteit, efficiëntie en samenhang van het huidige diversiteitsbeleid. Aan de hand van de resultaten op de beleids- en medewerkersscan worden er aanbevelingen gedaan om het diversiteitsbeleid te optimaliseren. De NIM wordt aangeboden aan vier hogescholen in de vorm van een pilot.

Pilot Barometer culturele diversiteit

Deze barometer is voor werkgevers ontwikkeld om culturele diversiteit in een organisatie te meten. Doordat hogescholen nu geen inzicht hebben in de culturele diversiteit van hun werknemersbestand, kunnen zij lastiger beleid voeren op culturele diversiteit en inclusie. Zestor zal in samenwerking met het CBS deze culturele barometer aanbieden in de vorm van een pilot, waaraan vier hogescholen kunnen deelnemen. Deze hogescholen krijgen een rapport in handen met zuivere data, waarop beleid gemaakt kan worden.
Meer informatie over deze pilot volgt in medio 2021.

Meer weten over dit onderwerp?