Thema

Participatie

In dienst nemen van werknemers met een beperking

Header image
Hogescholen hebben, in het kader van de Participatiewet, de verplichting zoveel mogelijk werknemers met een beperking in dienst te nemen. Hierover zijn landelijk en binnen de sector afspraken gemaakt. Zestor ondersteunt en faciliteert de sector hierbij. Hieronder vind je de meest recente informatie, delen we best practices en beantwoorden we veelgestelde vragen.

 

De Participatiewet en afspraken in het hbo

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. De Participatiewet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Het doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk werknemers met een beperking aan het werk kunnen (participeren). Ook hogescholen hebben hierover afspraken gemaakt.

  • In 2013 hebben Sociale Partners en het kabinet een Sociaal Akkoord gesloten, waarin is afgesproken om 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Naar aanleiding hiervan hebben hogescholen afgesproken in de periode 2014-2024 jaarlijks 99 extra banen ten opzichte van de nulmeting te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Werkagenda banenafspraak hbo

Aan alle sectoren is gevraagd om voor 1 juni 2019 een werkagenda op te stellen met hierin opgenomen concrete acties, zodat zichtbaar wordt wat de verschillende sectoren doen om extra banen te realiseren en ook van elkaar te kunnen leren. Deze bestuurlijke afspraken hebben geleid tot de werkagenda banenafspraak hbo.

  • In de werkagenda hbo is onder meer afgesproken dat met ingang van 2020 alle hogescholen die nieuwe inkoopcontracten sluiten, hierbij extra aandacht schenken aan het in dienst nemen van medewerkers uit de doelgroep. Daarnaast is afgesproken dat hogescholen apart menskracht en budget vrijmaken voor de werving, coaching en begeleiding van mensen uit de doelgroep.

    Ook wordt van alle hogescholen gevraagd om in 2020 een plan van aanpak te hebben om diversiteit te bevorderen. Vanaf dat moment moeten hogescholen jaarlijks verslag van de inspanningen en resultaten doen in het sociaal jaarverslag.

Monitoring banenafspraak hbo 

Zestor inventariseert jaarlijks de voortgang in het hbo van de afspraken om bij reguliere werkgevers banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Interview - Hogescholen en Banenafspraak: ‘Kijk naar de toegevoegde waarde’

Als Hans Camps (bestuurder van de Haagse Hogeschool) hoort dat iemand vanuit de sector van hogescholen de banenafspraak als een opgelegde quotumverplichting neerzet, verzet hij zich daar onmiddellijk tegen. Hij kiest voor een andere formulering: ‘Wij willen dit graag omdat we het belangrijk vinden.’

Hans Camps geldt als een van de boegbeelden uit het hoger beroepsonderwijs (hbo) als het over de banenafspraak gaat.

Laat je inspireren!

Een groot aantal hogescholen is al goed op weg om invulling te geven aan participatie. In het boekje “Iedereen wordt wijzer van participatie" lees je een aantal verhalen uit de praktijk van leden van Colleges van Bestuur, docenten, afdelingshoofden, HR adviseurs en ook die van medewerkers met een beperking.

Laat je inspireren en verrassen door hun enthousiaste initiatieven, aansprekende voorbeelden en tips.

Participatie, wat kost het en wat levert het op? – een businesscase

Om duurzame functies te creëren voor mensen met een beperking draait het uiteindelijk altijd om waardecreatie. Dat wil zeggen dat de kosten voor een hogeschool op moeten wegen tegen de baten. Het gaat hierbij onder meer om vermindering van de werkdruk voor het zittend personeel, de uitstraling van de hogeschool, maar ook om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In samenwerking met SBCM (het A&O-fonds voor de sociale werkbedrijven) en een werkgroep van hogescholen is een businesscase ontwikkeld. Hierin schetsen we mogelijk geschikte functies en werkzaamheden voor medewerkers met een beperking en worden de bijbehorende kosten en baten in beeld gebracht. 

Overige relevante informatie

Onderstaand vind je informatie en links naar de belangrijkste informatie over participatie bij andere organisaties dan Zestor.

Meer weten over dit onderwerp?