Praktijkvoorbeeld

Proeftuin professionele ruimte, studiesucces en diversiteit

Hogeschool van Amsterdam

Header image
Binnen een van de onderwijseenheden van de Hogeschool van Amsterdam is een grotere betrokkenheid en zeggenschap van docenten ontstaan bij de onderwijskundige invulling van het onderwijs. Door in teamgesprekken de koppeling te maken naar opvattingen over studiesucces, kwaliteit en diversiteit, is duidelijker geworden welke belemmeringen de docenten ervaren om een grotere verantwoordelijkheid te nemen binnen het onderwijskundige proces. Er zijn drie interventies geformuleerd die door het team ingevuld worden.

Het proeftuintraject heeft twee doelstellingen:

  1. Het stimuleren en organiseren van een grotere betrokkenheid en zeggenschap van docenten bij de onderwijskundige invulling van het onderwijs.
  2. Het versterken van het werken in het docententeam.

Teamgesprekken

Op initiatief van het docententeam zijn er teamgesprekken gevoerd, waarin professionele ruimte, studiesucces en diversiteit besproken werden. De gesprekken zijn begeleid door twee onderzoekers van het lectoraat HRM van de Hogeschool van Amsterdam. Het team heeft een gedeelde visie ontwikkeld op de doelen het onderwijs. Ook zijn er door de docenten richtingen voor een aantal interventies op hoofdlijnen ontwikkeld. De richtingen uit de teamgesprekken zijn door de docenten uitgewerkt in een drietal interventies ter verbetering van het gegeven onderwijs. De interne begeleiding door de onderzoekers heeft de docenten geholpen om de drie interventies vast te stellen en aan te scherpen. De externe begeleiding door twee trainingsbureaus heeft de docenten houvast en ondersteuning geboden bij de ontwikkeling en aanscherping van de drie interventies.

Initiatief en zeggenschap bij het team

De onderzoekers van het lectoraat HRM hebben het team actief ondersteund bij de activiteiten binnen fase 1 van de proeftuin, maar het initiatief en de zeggenschap is altijd bij het team gebleven. Het team is zelf verantwoordelijk geweest voor de totstandkoming van de interventies en de concrete invulling hiervan in samenspraak met de trainers. Het contact tussen de trainers en het docententeam is zoveel mogelijk overgelaten aan de docenten. Door de koppeling te maken naar opvattingen over studiesucces, kwaliteit en diversiteit, is duidelijker geworden welke belemmeringen de docenten ervaren om een grotere verantwoordelijkheid te nemen binnen het onderwijskundige proces.

Interventies

Door middel van co-creatie zijn binnen het team oplossingen op grote lijnen geformuleerd voor deze belemmeringen. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat het docententeam beter in staat is om binnen het eigen team onderwijskundige verbeteringen aan te brengen (op zoek gaan naar ‘wat werkt’) en de ruimte die er ligt gezamenlijk te benutten.
Docenten hebben drie interventies geformuleerd:

  1. Gedifferentieerd onderwijs bieden voor een diverse studentpopulatie
  2. Het benutten van diversiteit binnen het docententeam
  3. Het schrijven van goede en relevante business cases voor studenten
Dit heeft een positief effect gehad op het vermogen van het team om gebruik te maken van de geboden professionele ruimte.
Daniel van Middelkoop

Eigenaarschap

Docenten zijn zelf aan zet geweest bij de totstandkoming van de interventies en de benodigde ondersteuning daarvoor. Dit heeft als gevolg dat docenten daadwerkelijk eigenaar zijn van de formulering, het ontwerp en de uitvoering van de interventies. Het stimuleren van eigenaarschap van de interventies en het voeren van de dialoog hierover met elkaar heeft ook de mate waarin het team gebruik kan maken van de eigen professionele ruimte vergroot. In dat opzicht kan dus geconcludeerd worden dat het doel van de proeftuin grotendeels bereikt is.  

 

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met Daniel van Middelkoop, Lector teamprofessionalisering Hogeschool van Amsterdam