Publicatie

Arbeidsmarktmonitor 2023

voor personeel in het hbo

Header image
De Arbeidsmarktmonitor 2023 geeft een beeld van een zeer stabiele sector met tevreden personeel. Een sector die weinig mobiliteit van personeel kent, maar ook een sector die in transitie is en zich moet herpositioneren en vernieuwen.

Meer informatie

Eens in de drie jaar laat Zestor een arbeidsmarktmonitor opstellen die de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor hbo-personeel schetst. De monitor voorziet cao-partijen van actuele informatie en kan hogescholen ondersteunen bij het inrichten van het HR-beleid, de zorg voor de medewerkers en arbeidsmarktvraagstukken.

Ter illustratie een aantal voorbeelden van uitdagingen, waarbij Zestor een ondersteunende functie voor hogescholen kan vervullen.

  • Hoge uitstroom onder startende docenten
    Als logisch gevolg van de forse uitbreiding van het personeelsbestand is het aandeelstartende docenten in het hbo flink toegenomen in de afgelopen jaren. Het aandeel startende docenten is gegroeid van 24% in 2019 tot 29% in 2021. Binnen de uitstroom ligt het aandeel startende docenten echter aanmerkelijk hoger, namelijk richting de 40%. Startende docenten zijn dus oververtegenwoordigd in de uitstroom. Het behoud van starters en het verbeteren van hun (start)positie is uiteraard een belangrijk prioritair thema binnen Zestor.
  • Aandeel niet-westers veel lager in personeelsbestand dan in de studentenpopulatie
    Hogescholen hebben in het Charter Diversiteit de ambitie uitgesproken om het aandeel werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond te verhogen naar 20%. Hoewel het aandeel niet-westerse werknemers licht is toegenomen in de afgelopen jaren, van 6,5% in 2019 naar 7,4% in 2021, is er nog een lange weg te gaan. Bovendien is het belangrijk dat deze werknemers zich welkom en sociaal veilig voelen op de hogescholen. Zestor beoogt met diverse activiteiten de inspanningen van hogescholen voor het behoud en werven van werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond te intensiveren.
  • Grote tevredenheid over baan, lagere tevredenheid over organisatie
    De overgrote meerderheid (88%) van hbo-medewerkers is (zeer) tevreden over hun baan. Met name wat betreft de mate van zelfstandigheid en de inhoud van het werk. Iets minder tevreden zijn ze over de organisatie (67% is tevreden tot zeer tevreden). Een beeld dat ook in andere sectoren opgaat. 

De inzet op blijvende ontwikkeling van medewerkers en het behoud van alle talent zijn dan ook belangrijke thema’s voor Zestor.

Download de publicatie