Publicatie

Ongewenst gedrag en sociale veiligheid in het hbo

Verdiepende analyses Werkonderzoek 2022

Header image
Op basis van het Werkonderzoek 2022 brengen we de actuele situatie rondom ongewenst gedrag en sociale veiligheid in het hbo in kaart.

Er is gekeken naar de samenhang van ongewenst gedrag met verschillende organisatie- en persoonsfactoren en naar de gevolgen van een (on)veilig werkklimaat op de werkbeleving. De belangrijkste aandachtspunten zijn op een rij gezet. Daarnaast kijken we naar de lessen die we daaruit kunnen trekken.

Conclusies in het kort

Op basis van de analyses in deze onderzoeksnotitie komt naar voren dat de situatie in het hbo relatief gunstig is ten opzichte van andere (onderwijs)sectoren. Wel zijn er een aantal aandachtspunten te onderscheiden:

  • Minderheidsgroepen geven vaker aan met ongewenst gedrag te maken te hebben.  8,8% van de medewerkers heeft wel eens te maken met discriminatie op het werk en ruim 12% van de medewerkers heeft te maken gehad met verbale agressie op de werkvloer.
  • Ongewenst gedrag wordt het vaakst ervaren in een werkomgeving waarin sprake is van een onveilig werkklimaat én een hoge werkdruk.
  • Een transformationele leiderschapsstijl speelt een belangrijke rol in het creëren van een veilige werkomgeving. Het goede voorbeeld geven, samenwerking stimuleren en rekening houden met persoonlijke wensen draagt bij aan een veilig werkklimaat.
Lessen in het kort
  1. Een sociaal veilig werkklimaat vraagt voortdurende aandacht en monitoring.
  2. Zorg dat leiderschapskwaliteit speerpunt is in de selectie en ontwikkeling van leidinggevenden.
  3. Zorg voor een integrale aanpak.


Download de publicatie