Pilot

Van A naar Beter inductiebeleid

Header image
Wat werkt wel en wat niet tijdens de inductiefase van startende docenten? En wat is er nodig voor een effectieve integrale aanpak? Met deze pilot wil Zestor hogescholen ondersteunen bij het verbeteren van inductieprogramma’s voor startende docenten. Vier hogescholen kunnen meedoen. Wil je als hogeschool een sprong naar voren maken in de begeleiding van je startende docenten? Meld je dan aan voor deze pilot.

Wat vragen we van deelnemende hogescholen?

 • Urgentie
  Hogescholen die meedoen, zien verbeternoodzaak in hun inductiebeleid. Ze hebben behoefte aan nader inzicht in de (samenhang tussen de) activiteiten van alle betrokken actoren bij de inductie van startende docenten. Ze streven naar een meer integrale benadering van inductieactiviteiten, waarbij de leervraag van de startende docent centraal staat. Ze willen direct oefenen met verbeteringen die al dan niet op beperkte schaal ingevoerd worden en de effecten van deze verbeteringen goed monitoren. Ze willen leren van en met andere hogescholen in een Learning Community.
 • Op zoek naar de volgende stap
  In de cao-hbo (artikel M-1-e) is bepaald dat de werkgever in overleg met de PMR beleid formuleert voor het inwerken van nieuw in dienst tredende werknemers. Een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan deze pilot, is dat er al iets ligt waarop verder gewerkt kan worden. We zoeken hogescholen die hun inductiebeleid verder willen uitbouwen, verstevigen, inbedden, integraler willen benaderen, meer employee-centric willen maken of willen aanvullen met een specifieke interventie. Kortom, de hogeschool wil niet de eerste stap zetten, maar is op zoek naar de volgende.

 • Commitment
  Deelnemen betekent ook deelnemen aan een Learning Community waarin samen geleerd wordt. Daarnaast worden er data verzameld, die van belang zijn voor de hele hbo-sector. Hogescholen die deelnemen worden intensief begeleid en krijgen de kans een sprong voorwaarts te maken in de inductie van hun startende docenten. Dat vraagt vanuit de hogeschool wel om commitment en een tijdsinvestering.

 • Kerngroep
  Een belangrijk uitgangspunt is dat we het gehele speelveld willen meenemen. Dat vraagt dat verschillende stakeholders vanuit de hogeschool betrokken worden én blijven. In afstemming wordt er vanuit de hogeschool een kerngroep samengesteld. Idealiter 5-8 personen die gecommitteerd zijn en een brede vertegenwoordiging uit de organisatie vormen. Denk hierbij aan HR en/of andere diensten in staf of lijn, medezeggenschap, directie en management, direct leidinggevende, directe collega’s en natuurlijk de startende docent zelf.

 • Mix van hogescholen
  We zoeken voor de samenstelling van de Learning Community naar een mix van hogescholen. Het liefst verschillen deze hogescholen in omvang, regio, mono/multi-sectoraal en verder/minder gevorderd met het inductiebeleid. Dat betekent dat we niet de eerste vier hogescholen die zich aanmelden selecteren, maar op basis van de aanmeldingen gaan bepalen welke hogescholen kunnen deelnemen.

 
Wat kun je als hogeschool verwachten?

 • Uitgebreide intake
  We brengen eerst de startsituatie van de hogeschool in kaart. Dit doen we aan de hand van documentatie van de hogeschool en een intakegesprek.

 • Intensieve begeleiding
  Elke hogeschool krijgt 6-8 sessies van 2-4 uur begeleiding. Dit doen we aan de hand van de Design Thinking cyclus. 

 • Inhoudelijke verdieping
  Tussentijds vinden vier bijeenkomsten plaats voor de Learning Community. In de Learning Community wordt inhoudelijke verdieping aangeboden. Dit betreft 'just in time' inhoud, waarbij actuele en relevante kennis uit onderzoek meegenomen wordt. De insteek is van en mét elkaar leren.
 • Concreet product
  Elke pilot levert een concreet product op in lijn met de Design Thinking cyclus. Een product dat in de praktijk getoetst en bijgesteld is en waarvoor draagvlak is gecreëerd doordat alle stakeholders zijn betrokken tijdens het proces.

 • Doorlooptijd van een jaar
  De doorlooptijd van de pilot is ongeveer (ruim) een jaar. We starten in mei 2023 met de intakes.


Uitvoering

De uitvoering van de pilot is in handen van CINOP. CINOP is een bureau dat beschikt over ruime expertise in de onderwijssector op het gebied van inductie. Naast deze pilot kent dit actieonderzoek ook een monitordeel. In de monitor wordt op basis van een conceptueel kader naar zowel het proces als de effecten gekeken. Dit wordt uitgevoerd door ECBO. ECBO is een bureau dat wetenschappelijk verantwoord (beleids- en praktijk-)onderzoek uitvoert in het onderwijs. ECBO voert hiertoe veldwerk uit aan de hand van een online enquête en online groepsgesprekken. De opgedane kennis wordt vervolgens gebundeld en gedeeld met het gehele veld. Daarbij worden de gegevens van deelnemende hogescholen geanonimiseerd naar buiten gebracht.


Aanmelden of meer weten?

Neem contact op met Jurre Valk voor meer informatie of om je aan te melden voor de pilot.