Thema

Werkdruk

Ondersteuning bij de (verdere) aanpak van werkdruk in het hbo

Header image
Hogescholen hebben op verschillende manieren aandacht voor het thema werkdruk, van concrete interventies op individueel niveau tot aan integraal gezondheidsbeleid (procesniveau). Vanuit Zestor lopen verschillende projecten ter ondersteuning van hogescholen, gericht op de beheersing van werkdruk in het hbo.

Monitoren van werkdruk

Het medewerkersonderzoek MTO (eventueel met aanvullende werkdrukverdieping) is een instrument waarmee je als hogeschool werkdruk kunt monitoren. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek hebben diverse hogescholen extra activiteiten ontplooid op het thema werkdruk. Bekijk 'praktijkvoorbeelden werkdruk' in de Arbocatalogus en op de Werkdrukwijzer hbo voor een aantal van deze goede praktijken.

Meten werkdruk en beschikbare indicatoren

Je kunt werkdruk op allerlei manieren benaderen. Welke manieren zijn er om werkdruk te meten? En welke cijfers bestaan er over werkdruk in het hbo; gemeten op al deze verschillende manieren, en hoe moet je die interpreteren? In deze notitie lees je er meer over:

Verdiepend werkdrukonderzoek

Daar waar uit bijvoorbeeld het MTO werkdruk als knelpunt naar voren komt laat de hogeschool in samenspraak met de medezeggenschapsraad verdiepend onderzoek uitvoeren naar de werkdruk. Dit verdiepend onderzoek brengt de oorzaken van te hoge werkdruk in beeld. Het gaat dus om factoren die werkstress kunnen veroorzaken bij betreffende werknemers. Meer informatie hierover is te vinden in het onderdeel Werkdruk van de Arbocatalogus hbo.

Tijdsbestedingsonderzoek en Slimmer organiseren

Om de werkdruk binnen het hbo nog beter onder de loep te nemen, voert Zestor in 2021 een onderzoek uit. Dit onderzoek richt zich enerzijds op het in kaart brengen van de tijdsbesteding van docenten in het hbo. Anderzijds zetten we in samenwerking met ontwikkelaars van de Hanzehogeschool, het instrument 'Slimmer organiseren in het hbo' opnieuw uit bij vier hogescholen. We meten daarbij de effectiviteit van het werkdrukinstrument in een aantal opleidingsteams. Daarvoor loopt momenteel een tender onder hogescholen. Start is najaar 2021.

‘Slimmer organiseren in het hbo’ is een inventarisatie van de tien meest voorkomende knelpunten en de daarbij behorende oplossingsrichtingen om werkdruk binnen het hbo aan te pakken. Zestor leverde deze inventarisatie op na zeer succesvolle pilots rondom werkdruk in 2017 en 2018 op drie hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Stenden en Hogeschool Utrecht).

Meer informatie over dit onderwerp?