Stimuleringsregeling

(Mede)zeggenschap over werkdruk - Van beleid naar praktijk (gesloten)

Header image
Hoe zet je werkdrukbeleid goed om naar de praktijk? Wat kun je als MR-lid daarin betekenen? Hogescholen konden met deze regeling ondersteuning krijgen bij het meedenken en adviseren over het omzetten van beleidsplannen naar concrete werkdrukaanpakken, door inzet van een deskundige.

Voor wie?

Voor medezeggenschapsraden. De ambtelijk secretaris of voorzitter van de centrale medezeggenschap dient de aanvraag in. De aanvraag kan ook namens de centrale raad gedaan worden voor een deelraad, of voor het organiseren van een bijeenkomst met de deelraden.

Voor wat?

De medezeggenschapsraad kon de stimuleringsregeling aanvragen om:

 • een deskundige/expert in te huren voor advies
 • een lezing over een werkdruk gerelateerd onderwerp te laten verzorgen
 • een externe coach of procesbegeleider in te schakelen om het proces te faciliteren
 • een externe gespreksbegeleider te betrekken bij het gesprek tussen MR en HR

Een voorbeeld uit de praktijk

Om de hoge werkdruk aan te pakken is de Medezeggenschapsraad van de Hogeschool Rotterdam aan de slag gegaan met de stimuleringsregeling. In onderstaande video zie je welke stappen zij hebben genomen, wat de uitkomst is en hoe de MR het aanpakken van werkdruk op de agenda houdt. 

Looptijd - gesloten!

Deze stimuleringsregeling is gesloten.

Criteria

Onderstaande criteria waren van toepassing bij het beoordelen van de aanvragen:

 • Alleen de kosten voor externe partijen komen in aanmerking voor vergoeding
 • Kosten van externe deskundigen worden vergoed tot een uurtarief van maximaal 125 euro (excl. BTW)
 • De deskundige heeft expertise op het thema werkdruk en/of de rol als procesbegeleider en de voorgestelde activiteiten leiden tot het ondersteunen van de rol van de MR op inhoudelijk of procesmatig gebied

De volgende kosten kwamen NIET in aanmerking voor subsidie:

 • Kosten van activiteiten die plaatsvonden vóór de ontvangstdatum van de aanvraag
 • Loon- en verletkosten van leden van de MR om bijvoorbeeld trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten of workshops te volgen
 • Kosten van externe partijen die niet zijn vergezeld van een omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en van een specificatie van het uurtarief en het aantal bestede uren
 • Kosten voor de aanschaf van materialen: laptops, lcd-schermen, filmcamera’s, interactieve whiteboards, iPads en dergelijke
 • Kosten voor het huren van materialen

 

 

Verantwoording

De aanvrager legt uiterlijk twee maanden na afronding van de activiteit verantwoording af over de inzet van het toegekend budget. Hiertoe wordt onderstaand verantwoordingsformulier ingevuld met daarnaast een financieel overzicht van de gemaakte kosten. Wanneer de verantwoording onvolledig wordt ingestuurd, krijgt de hogeschool de gelegenheid om de verantwoording binnen vier weken te completeren. Als de verantwoording onvolledig blijft, of wanneer uit de verantwoording blijkt dat de middelen niet in lijn met de doelstelling van de regeling zijn ingezet, is Zestor gerechtigd het uitgekeerde voorschot geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

---------------

Formulieren

Meer weten?